Innehåll: 

ESGK logga.png

 

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE

Eskilstuna GK:s medlemmar kallas härmed, jämlikt §15 i klubbens stadgar, till ordinarie höstmöte

Tid:     tisdag 28 november 2017 kl. 18:30

Plats:  Klubbrummet ESGK

Föredragningslista

Mötets öppnande

 1.   Fastställande av röstlängd för mötet
 2.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3.   Fastställande av föredragningslista
 4.   Val av ordföranade och sekreterare för mötet
 5.   Val av två (2) protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande ska justera mötesprotokollet
 6.   Resultatutfall per oktober och prognos för innevarande verksamhetsår
 7.   Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter, övriga avgifter, antal greenfee-medlemskap samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
 8.   Fastställande av spelrättsbevisets nominella värde för det kommande året
 9.   Fastställande av antalet styrelseledamöter och antal suppleanter
 10.   Val av
 1.   Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett (1) år
 2.   Fyra (4) ordinarie ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år, omval
 3.   Två (2) ordinarie revisorer jämte två (2) suppleanter för en tid av ett (1) år. I detta val får styrelsens ledamöter inte lägga sin röst.
 4.   Tre (3) ledamöter till valberedningen för en tid av ett (1) år, vilken en (1) av de valda ska utses som sammankallande.
 1.    Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 2.    Övriga frågor

Verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens förslag och valberedningens förslag samt ev. inkomna motioner med styrelsens yttrande finns på kansliet senast tisdag 21 november kl.17:00

 

Varmt välkomna till höstmötet hälsar styrelsen