• Lokala regler

Lokala regler år 2022 för golfspel på Eskilstuna golfklubb
(2023 kommer så fort de är klara)

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande lokala regler:

Lokala regler och tillfälliga lokala regler

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid shopen och på hemsidan (www.eskilstunagk.se). Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

Plikt för brott mot lokal regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 1. Out-of-bounds och interna out-of-bounds (Regel 18.2)
  a. Banans gräns, out of bounds, definieras av vita pinnar.
  b. Vid spel av hål 7 är området till höger om hål 7, definierat av svarta/vita pinnar, out of bounds. Dessa pinnar behandlas som föremål för banans gräns under spel av hål 7. På alla andra hål är de oflyttbara tillverkade föremål.
  c. En boll som blir liggande på eller bortom vägen mellan hål 7 och 16 är out of bounds även om den blir liggande på en annan del av banan som är innanför banans gräns på andra hål.
 2. Green (Regel 13)
  a. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
  – spelaren,
  – klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
  – ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).
  Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.
 3. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
  a) Spelförbudszon. Området inom det röda pliktområdet definierat av röda pinnar med grön topp (diket hitom green på hål 14) är en spelförbudszon. När en boll är i spelförbudszonen inne i pliktområdet får bollen inte spelas som den ligger och lättnad för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 17.1e. Pliktområdets bortre gräns (greensidan av diket) definieras av röda pinnar med grön topp samt träpalissadens vertikala del, en boll som ligger på palissaden är alltså inte i hindret. Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.
  b) Bollen träffar kraftledning Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning under spelet räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs (se regel 14.6 för vad som ska göras). Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a
  c) Boll spelas från utanför ett lättnadsområde när lättnad tas med flagglinjen. När lättnad tas med flagglinjen blir det ingen ytterligare plikt, om en spelare spelar en boll som droppats i det lättnadsområde som krävs av den regel som gäller för situationen (Regel 16.1c(2), 17.1d(2), 19.2b eller 19.3b), men stannat utanför lättnadsområdet, så länge som bollen, när den spelas, är inom en klubblängd från där den först träffade marken då den droppades. Detta undantag från plikt gäller även om bollen spelas från en punkt närmare hålet än referenspunkten (men inte om den spelas från en punkt närmare hålet än läget för den ursprungliga bollen eller den bedömda punkt där bollen senast skar pliktområdets gräns). Denna lokala regel förändrar inte proceduren för att ta lättnad med flagglinjen enligt en regel som gäller för situationen. Detta betyder att referenspunkten och lättnadsområdet inte förändras av denna lokala regel och att Regel 14.3c(2) kan tillämpas av en spelare som droppar en boll på ett riktigt sätt och den stannar utanför pliktområdet, vare sig detta händer vid den första eller andra droppningen.
 4. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
  a) Mark under arbete (MUA)
  1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
  2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
  3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
  4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
  5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
  6. Täckta dräneringar på en finklippt del av spelfältet. Inverkan av dräneringen på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.
  b) Flyttbara tillverkade föremål Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål.
  c) Oflyttbara tillverkade föremål
  1. Elstängsel på hål 1, 2, 3, 12 och 13 är oflyttbara tillverkade föremål.
  2. Objekt identifierade med orange markering är oflyttbara tillverkade föremål.
  3. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet och är inte mark under arbete.
 5. Begränsningar i att använda speciell utrustning
  a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen. En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.
  Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel. Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.